برچسب گذاری توسط: مدلسازی فرایند

BPMN 0

مدلسازی فرایندهای کسب و کار با BPMN

یکی از مهمترین مراحل در تحلیل کسب و کار، شناسایی و توصیف نیازمندیهای کسب و کار و یکی از از مهمترین گام ها در این مرحله، شناسایی و مدلسازی فرایندهای کسب و کار است. نمادگذاری های (Notation) متنوعی برای ترسیم...