برچسب گذاری توسط: مدیریت فرایندهای کسب و کار

BPMS 0

ساختن یا خریدن مسئله این است. (BPMS vs COTS)

همواره یکی از مهمترین دغدغه ها در حوزه فناوری اطلاعات، رویکرد مناسب برای تامین سیستم های اطلاعاتی بوده و هست. همیشه دو رویکرد اصلی برای تامین سیستم های اطلاعاتی وجود داشته است. خرید یک سیستم آماده (Commercial Off The Shelf)...