برچسب گذاری توسط: مدلسازی

0

مراقب موارد استثنا باش (خطای تایید)

جیل می خواهد وزن کم کند او رژیم عذایی مشخصی را انتخاب کرده و هر روز صبح با ترازو پیشرفتش را بررسی میکند. اگر وزنش کم شده باشد خودش را تحسین می کند و رژیم غذایی اش را موفقیت آمیز...

2

همه مدلها غلط اند!

مغز انسان همیشه به دنبال درک پدیده های اطراف خود است اما توصیف دقیق این پدیده ها، به عنوان مثال افتادن یک برگ از درخت آنقدر پیچیده است که برای تشریح تمامی جنبه های آن، عمر یک انسان کفاف آن...